ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Κατεβάστε τα αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 – 2022 ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 – 2022_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 – 2022 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

ΜΕΛΕΤΗ 2021-2022_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

espd-request-v2