ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – “Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων”,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 19 – 01 – 2018
Αρ. Πρωτ. :- 752-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

  1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης   –   Πιαλείων   –   Γόμφων”,   με   έγγραφες   προσφορές   και   κριτήριο κατακύρωσης  τη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 44.354,84€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών (ποσό με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : 44.158,41€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, οδός Ερμού 5, μέχρι τις 30-012018. Για την

παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται  σε  Δεκαπέντε  (15)  ευρώ.  Τα  τεύχη  της  διακήρυξης  θα  διατίθενται  στους

ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο

δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το

γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με  δαπάνες  και  φροντίδα  τους  από  τα  γραφεία  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326, FAX επικοινωνίας

2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στυλιανή Παρασκευά.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   1-02-2018,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00π.μ.  .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.),

στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, οδός

Ερμού 5, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 08-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στα εξής:

α) Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) καθώς και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά (Περιφερειακά) Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

  1. Η διακήρυξη του  έργου  έχει συνταχθεί σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  σχέδιο  από  την

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου, ορίζεται  σε  έξι  (6)  μήνες  και  αρχίζει  από  την  ημέρα  υπογραφής της σύμβασης.  Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Πύλης (ΣΑΤΑ-Κ.Α.30-7333.003) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

 

 


Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 20.2017
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΕΠ & ΤΣΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ