29 Μάι 2024 17:35

“Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Πύλη, 26 Ιανουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: -1024-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ    

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα γίνει στη 2η/1-2-2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 26-1-20011  μέχρι 1-2-2011, από τα γραφεία του Δήμου Πύλης. Αρμόδιος κ. Τσαχρήστος Παναγιώτης, τηλέφωνο 2434350122.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ