29 Φεβ 2024 01:02

“Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

                                                                                                        Πύλη 19/9/2012

                                                                                                        Αρ.Πρωτ.:-169-

 

Θ Ε Μ Α :”Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης”

                                         Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

                                                            Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) – Αρ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

-Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995

-Το αριθμ. 20/31-10-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Περί εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού του Ν. Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για την ανάδειξη προμηθευτών, χορηγιών, προμηθειών των ΟΤΑ»  

-Τον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης οικ. έτους 2012  στον Κ.Α. 10-6643.001, στον οποίο προβλέπεται πίστωση 50.000,00€ για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης

-Την ανάγκη του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα είδους

-Τις αριθμ. 18/2012 και 54/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες ψηφίστηκε η σχετική πίστωση  και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  για τις ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α.Δ Δήμου Πύλης ήτοι για την θέρμανση των αιθουσών Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πύλης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Ν. Τρικάλων

 

ΑΡΘΡΟ 2 -Αντικείμενο Προμήθειας -Προϋπολογισμός

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Πετρέλαιο θέρμανσης

 

32.320

 

40.400,00€

ΦΠΑ 23%

 

9.292,00€

ΣΥΝΟΛΟ

 

49.692,00€

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες) μαζί με το ΦΠΑ για διάστημα ενός έτους και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-6643.001 του προϋπολογισμού  του  Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης οικ. έτους 2012 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ποιότητα του υπό προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

Τονίζεται ότι ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης διατηρεί το δικαίωμα  να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

ΑΡΘΡΟ 4 -Χρόνος και Τόπος  Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού  στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης, Ηρώων 1940 αρ.1, στην Πύλη Τρικάλων, την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών ).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και  με τους ίδιους όρους, την Παρασκευή  12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών)

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Λήψη Πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2431352314, αρμόδια υπάλληλος: Χρυσάνθη Σκρέκα

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Χρόνος -Τόπος -Τρόπος Παράδοσης

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής. Ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά

Α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της  από  διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

Δ) Φορολογική ενημερότητα

Ε) Ασφαλιστική ενημερότητα

Στ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού της δαπάνης με το ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Υποβολή Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά αυτοπροσώπως μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού

Οι προσφορές μπορεί  και να αποσταλούν ταχυδρομικά ή  με άλλο τρόπο στο αρμόδιο γραφείο του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στον  Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις

Η τιμή που θα δοθεί  στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου Ν. Τρικάλων

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

 

ΑΡΘΡΟ 9 – Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών το οποίο λογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσας θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής  ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

 

ΑΡΘΡΟ 11 -Δημοσίευση

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα,  πέντε  τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Φάκελος Προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

Α)Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Β)Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια

Γ)Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης

Δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και

Ε)Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγυητική συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ' , όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Εγγυήσεις

1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συμμετοχής στον διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού της δαπάνης με το ΦΠΑ για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στο οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ

με ισχύ τουλάχιστον ενός έτους και η οποία επιστρέφεται μετά  την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από  τους δύο συμβαλλόμενους.

 

ΑΡΘΡΟ 14 -Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των  υλικών γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του  ΕΚΠΟΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 15- Τελικές Διατάξεις

Ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 50% με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης , στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρονικό της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

 

                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

                                                            Βασίλειος Μπαλάς