24 Ιούν 2024 03:17

Πράσινο Σημείο Δήμου Πύλης και Μουζακίου και σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης, προϋπολογισμού 1.365.197,92 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Προς άμεση υλοποίηση βρίσκεται η κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύλης και η δημιουργία συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, κάθε Δήμος προβλέπεται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο και να αναπτύξει συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων, κύρια δίκτυα συλλογής βιοαποβλήτων και προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης.

Το σύνολο του έργου αφορά στις δράσεις

  1. Δημιουργίας Πράσινου Σημείου (ΠΣ)
  2. Συλλογής Βιοαποβλήτων
  3. Οικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Πύλης.

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών.

Θα εξυπηρετεί κύρια τους κοντινούς οικισμούς των Δήμων Πύλης και Μουζακίου. Συνολικά αναμένεται να εξυπηρετεί περί τους 14.328 κατ., δηλαδή περίπου το 52% του συνολικού πληθυσμού των δύο Δήμων. Το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τους οικισμούς της πεδινής περιοχής του Δ. Πύλης που είναι και οι μεγαλύτεροι, καλύπτοντας έτσι το 75% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Πύλης.

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία (κομποστοποίηση) στην υπό υλοποίηση Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτ. Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε πρώτη φάση στις περιοχές που δε θα καλυφθούν από το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων και θα αφορά στη διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά, περίπου στο 5% των νοικοκυριών του Δήμου, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και συλλογής βιοαποβλήτων για διάρκεια ενός έτους.