24 Φεβ 2024 14:38

“Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του βοσκοτόπου «ΝΕΡΑΪΔΑ» της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ14-Υ

ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ

Αριθμ. πρωτ. 10752

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Πύλης – Τρικάλων

δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι   ό τ ι :

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου «ΝΕΡΑΪΔΑ» της Τοπικής Κοινότητας Νεραϊδοχωρίου για τη θερινή περίοδο 2011, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 45/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 6.500,00 € και είναι δεκτά προς βοσκή μόνο πρόβατα.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 650,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο κάθε διαγ/νος θα πρέπει να προσκομίσει Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα στις 6 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-6-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με τους ίδιους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2431-3-52108).

Πύλη, 25 Μαΐου 2011

Ο Δήμαρχος

                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ