16 Απρ 2024 23:50

“Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας & απόληψης δ.δ. Βαθυρρεύματος”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11835

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Πύλης

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος Βαθυρρεύματος, 570,01 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 33/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) κατά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης και β) των δύο ευρώ (2,00€) κατά τόνο καυσοξύλων ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 705,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακ/κων και  Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 14-6-2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-12:00.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις  21-6-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-12:00, με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 2431352108.

Πύλη, 30-5-2011

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ