24 Ιούν 2024 03:49

“Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας & απόληψης από το δ.δ. Δέσης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11839

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Πύλης

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος Δέσης, 800 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) κατά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης και β) των δύο ευρώ (2,00€) κατά τόνο καυσοξύλων ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 1.260,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακ/κων και  Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 14-6-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 11:00.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις  21-6-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 11:00, με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες -τηλ. 2431352108.

Πύλη, 30-5-2011

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ