18 Ιούν 2024 23:45
Ούτρας Κωνσταντίνος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων&Πολεοδομίας - Αναπληρωτής του Δημάρχου, Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων

Οι αρμοδιότητες του κ. Ούτρα αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων:
    του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
    του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών,
    οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  • Τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίηση, την ίδρυση νέων, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των παιδικών χαρών του Δήμου.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.