06 Δεκ 2023 10:21

“Περιληπτική Διακήρυξη Μεταφοράς Μαθητών Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2012-2013”

                                                                                                                  ΑΔΑ: Β4Γ6Ω14-ΑΦΒ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΠΥΛΗ 08/08/2012              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -19670 –
 
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Πύλης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου για την ανάθεση της υπηρεσίας “Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2012 – 2013”, προϋπολογισμού 104.349,40€, & προστιθεμένων του δικαιώματος προαίρεσης 20% 20.869,88€ και του Φ.Π.Α. 13% 16.278,51€ ανερχόμενου στο συνολικό ποσό των 141.497,79 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 
1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά που θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες τιμές μονάδος επί τις εκατό, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική μελέτη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (10.30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Πύλης (Ηρώων 1940 – 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εξής:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισμοί

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προ Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ της μελέτης ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Πύλης και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους. Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει ναπροσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (23) της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 2434350134 κα Παρασκευά Στέλλα).

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5,00 €, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ