24 Φεβ 2024 15:13

“Περιλήψεις Αποφάσεων 2ης τακτικής συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης”

Στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις  4-3-2013, παραβρέθηκαν τα 7 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      Απόντα μέλη

1.Μαγκούτης Δημήτριος -Πρόεδρος                      1. Σουφλιάς Ιωάννης-μέλος

2. Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα -μέλος                    2. Κατσίβελος Βύρωνας-μέλος

3.Θέος Φώτιος-μέλος                                                  

4. Λάππας Δημήτριος-μέλος

5.Καλαντζής Δημήτριος-μέλος 

6. Καλαμαράς Στέφανος-Αντιπρόεδρος

7. Παναγιώτου Γεώργιος-μέλος

Συζητήθηκαν συνολικά  17  θέματα από τα οποία 13 θέματα ημερήσιας διάταξης και 4 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου», στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ζαρίδα Γεώργιο

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου», στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ζαρίδα Γεώργιο.

2ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οπωροπαντοπωλείο», στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μίχο Στέφανο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οπωροπαντοπωλείο», στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μίχο Στέφανο

3ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

4ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Εξέταση των αριθμ. 27055/3-12-12 και  4776/28-2-2013 αιτήσεων του  Σχιζοδήμου Γεωργίου, για χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα Τη χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Σχιζοδήμου Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για τα παρακάτω Θέματα  εντός της ημερήσια διάταξης:

1)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

2)Διοικητική αποβολή ή μη, του κ. Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

3)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματά Ιωάννη  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

4)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

5)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Γεωργίου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

6)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

7)Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την αναβολή των θεμάτων για επόμενη συνεδρίαση και την επανεξέταση του, προκειμένου να κατατεθούν οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις  των ενδιαφερομένων  και να εξετασθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

8ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Επανεξέταση αίτησης των Τσικαρδώνη Ιωάννη και Βασιλικής Κατσαρού για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης  υπέρ του οικοπέδου τους αριθμ. 60 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 120 της Τ.Κ. Πύρρας.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την μη προσκύρωση της δημοτικής έκτασης των 9,08 τ.μ, που αιτούνται οι Τσικαρδώνης Ιωάννη και Βασιλική  Κατσαρού επειδή :

Το εδαφικό τμήμα των 9,08 τ.μ., βάσει του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της κοινότητας Πύρρας – Τρικάλων που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3357/7-9-93 Απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 512/10-6-1986 ΤΕΥΧΟΣ Δ', βρίσκεται μέσα σε ρέμα, και όχι σε δημοτική έκταση πρασίνου όπως απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Αθηνάς Γ. Καρατζά.

9ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Εξέταση του υπ' αριθμ. 3603/18-2-2013 Αιτήματος του κ. Τζέλιου Μάρκου, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου,  για την  προσωρινή άδεια παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ.  Παλαιομοναστήρου για τις εκδηλώσεις του Πάσχα στις 5 και 6 Μαΐου του 2013.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα : Την χορήγηση  την  προσωρινής άδειας παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της χώρου της Τ.Κ.  Παλαιομοναστήρου για τις εκδηλώσεις του Πάσχα στις 5 και 6 Μαΐου του 2013.

10ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Τροποποίηση  του σχεδίου Διανομής  της Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την πρόταση τροποποίησης του σχεδίου διανομής Γόμφων, (Ραψίστα),  Δ. Πύλης- Ν. Τρικάλων στο Ο.Τ. 12, που υπέβαλε η Τεχνική Υπηρεσία και έχει ως εξής:

Προτείνεται η διάνοιξη δρόμου πλάτους 4.00 μέτρων νοτίως του οικοπέδου 110 <902-03α ) και μέχρι τα όρια του Δημοτικού Δρόμου Νοτίως του οικοπέδου 110 με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών αναγκών του οικοδομικού τετραγώνου 12.

11ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ.5086/4-3-2013 Αίτησης του κ. Γούλα Βασιλείου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης να μην αποζημιωθεί  κ. Βασίλειος Γούλας του Βησσαρίωνος,  ιδιοκτήτης  του αριθμ. 363 οικοπέδου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 12 της Τ.Κ. Γόμφων για την καταστροφή του πενήντα τεμαχίων αμπελιού, επειδή αυτά είναι τοποθετημένο  σε  δημοτική έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί δρόμος σύμφωνα με το Σχέδιο   Διανομής και Συμπληρωματικής διανομής 1934 & 1968 .

12ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:

1.Στην  Τοπική Κοινότητα Ελάτης   δεκαοκτώ (18) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, που βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του οικισμού, απέναντι από το Δασοκομείο.

2. Στην Τοπική Κοινότητα Πύλης δέκα (10) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου,  οι οποίες βρίσκονται στην περιφερειακή οδό Τρικάλων-Άρτας σε μήκος 300 μέτρων , μεταξύ του Δημοτικού Καταστήματος  και της Πυροσβεστικής επί της παραρεμάτιας περιοχής  όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης της κοίτης του Πορταικού ποταμού.

3. Στην Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου,   δέκα (10) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, που βρίσκονται στην θέση  «Λιβάδια» (στροφή για το χωριό).

4. Στην Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος:

Ø  Δύο (2) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στην τοποθεσία «Κοτρώνια -Πανορμίτες»

Ø  Τρείς (3) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στον προαύλιο χώρο του ΙΝ Αγίου Πνεύματος.

5. Στην Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου    έξι (6) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, , εκ των οποίων :

Ø  οι τρεις (3) βρίσκονται στην θέση «Γκρομάρια», δίπλα στην παιδική χαρά,

Ø  οι τρεις (3) βρίσκονται   αριστερά από το κατάστημα «Ταβέρνα – Μαργαρίτη».

6. Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα,   

πέντε (5) θέσεις στην κεντρική πλατεία του χωριού.

7.Στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς  προτείνει

Ø  δύο  (2) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου βρίσκονται  στην θέση  «Νερόμυλος»

Ø  μία (1) θέση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου βρίσκονται  στην θέση «Ασβεσταριά», δίπλα στο ποτάμι.

8. Μία (1) θέση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην θέση «ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ» της Τ.Κ. Μοσχοφύτου , ιδιοκτησίας  Γιαννούχου Νικόλαου.

13ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ. 4344 /26-2-2013 Αίτησης του Οικονόμου Δημητρίου  Διπλ. Πολιτ. Μηχανικού, για την έκδοση βεβαίωσης ότι   το οικόπεδο ιδιοκτησίας κληρονόμων Παπαθανασίου Δημητρίου, βρίσκεται εντός ζώνης 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Ποταμιά».  

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :

Βεβαιώνει ότι   το οικόπεδο ιδιοκτησίας κληρονόμων Παπαθανασίου Δημητρίου που βρίσκεται στον οικισμό «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Τ.Κ. Στουρναρείκων βρίσκεται εντός ζώνης 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού. Το κέντρο του οικισμού«ΠΟΤΑΜΙΑΣ» της Τ.Κ. Στουρναρέικων είναι η οικία  Κρομμύδα Δημητρίου.