29 Μάι 2024 17:54

“Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

οι κάτοικοι του Δήμου Πύλης, οι οποίοι είναι άνεργοι και ανήκουν στις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

-Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

-Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

-Μετανάστες

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 60 ανέργων, προερχομένων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, απασχόληση, αυταπασχόληση κλπ).

Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και κατάθεση αιτήσεων:

Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από 27/12/2012 έως 25/1/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00 στο:

Δήμο Πύλης

Τηλ.: 2434350121

Η αναλυτική πρόσκληση, τα δικαιολογητικά, καθώς το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης είναι επίσης διαθέσιμα και στο website της Α.Σ.: www.pyli-topeko.gr  και στο website του Δήμου Πύλης: www.dimospylis.gr