25 Μάι 2024 20:45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

                

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Ηρώων 1940 αρ. 1
Ταχ. Κώδικας  : 42032 ΠΥΛΗ
Πληροφορίες : Παναγιώτα Λαμπρογεώργου
FAX    : 2434350312, 2434350150
Τηλέφωνο    : 2434350323
e-mail    : g.lamprogeorgou@0635.syzefxis.gov.gr

 

Πύλη,  9 – 1 – 2015
Αριθμ. πρωτ. : 330
 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 )

1. Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους
Τ.Κ. Δέσης, Δήμου Πύλης, Διαχειριστικής Περιόδου 2015-2024», με προεκτιμώμενη αμοιβή 33.962,91
ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελετών:
α) κατηγορία 24, με προεκτιμώμενη αμοιβή 33.962,91 ΕΥΡΩ  (χωρίς Φ.Π.Α.).
3.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Ηρώων 1940 αρ.
1,  Τ.Κ.:  42032,  ΠΥΛΗ),  μέχρι  τις    18/2/2015.  Καταβολή  ποσού  για  παραλαβή  τευχών:  15,00€.  Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2434350323,  FAX  επικοινωνίας 2434350312,  αρμόδια  υπάλληλος για  επικοινωνία  κα  Λαμπρογεώργου
Παναγιώτα (τηλ.: 2434350323).
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 26–02-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
5.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  α)  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία  – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξεις Β’ και άνω στην κατηγορία 24 (δασικές μελέτες) &
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
για την κατηγορία μελέτης 24, τάξη (Β’), 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας  και άνω
6. Δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο 20 της προκήρυξης), πέραν της γενικής καταλληλότητας,  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18 της προκήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι οχτώ 8 (μήνες).
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 679,26 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά,  θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  και  Οικονομικών προσφορών  των  Διαγωνιζομένων,  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  βάσει  των  άρθρων  18  και  19  της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
11.Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  ήτοι  την  Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 9/1/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ