24 Φεβ 2024 08:32

Περίληψη Προκήρυξεις Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης κατα το Ν. 3316/05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 28 Ιουλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 10891

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 )

 

  1. Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Γαρδικίου, Δήμου Πύλης, Διαχειριστικής Περιόδου 2016-2025», με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.175,89 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
  2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελετών:

α) κατηγορία 24, με προεκτιμώμενη αμοιβή  46.175,89 ΕΥΡΩ  (χωρίς Φ.Π.Α.).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Λυγαριά – Πρώην Δημαρχείο Γόμφων) , Τ.Κ.: 42100, ΛΥΓΑΡΙΑ), μέχρι τις 31/8/2016. Καταβολή ποσού για παραλαβή τευχών: 15,00€. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431352107, FAX επικοινωνίας 2431352114, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Λαμπρογεώργου Παναγιώτα (τηλ.: 2431352107).
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 8–9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
  3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξεις Γ’ και άνω στην κατηγορία 24 (δασικές μελέτες) &

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

για την κατηγορία μελέτης 24, τάξη (Γ’), 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

  1. Δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο 20 της προκήρυξης), πέραν της γενικής καταλληλότητας, όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18 της προκήρυξης.
  2. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι οχτώ 8 (μήνες).
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 923,52 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οχτώ (8) μήνες.
  4. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.
  5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

Πύλη,  28  / 7  /2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ