18 Ιούν 2024 10:47

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Λυγαριά 13-2-2017
Αριθμ. Πρωτ.1491

 

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:
ΘΕΣΗ: 1)151 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 3.030,00 τ.μ.
2)Νο 160Α τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 7.226,00 τ.μ.
3)Νο 306 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 2.084,00 τ.μ.
4)Νο 333 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 5.740,00 τ.μ.
5)Νο 343 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 3.062,00 τ.μ.
6)Νο 350 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 4.082,00 τ.μ.
7)Νο 359 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 2.026,00 τ.μ.
8)Νο 656 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 1.125,00 τ.μ.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός
μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη(Δημαρχείο).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-30,00 euro/στρ ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ