18 Ιούν 2024 11:34

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ. Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 04 – 01 – 2016
Αριθμ. Πρωτ. 46

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής για
την εκμίσθωση γεϕυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία(σύμϕωνα με την αριθμ.256/2015 απόϕαση του Δημοτικού Συμβουλίου) για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεϕυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης για την ζύγιση παντός οχήματος αυτοκινήτου ανεξαρτήτως

μικτού βάρους,και ειδικώτερα:

Το δικαίωμα ζύγισης:

α)Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π.,ήτοι:

-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro

-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσϕοράς:

-100,00 euro ετησίως

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.

Οι ενδιαϕερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαϕέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016,ημέρα

Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραϕεία του Δήμου στην ΠΥΛΗ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληϕθεί στις

25-1-2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαϕερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής,ήτοι 10,00 euro.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει

οϕειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οϕειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροϕορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραϕείο του Δήμου στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέϕωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ