20 Απρ 2024 01:08

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 2-9-2021
Αριθμ. Πρωτ.10661

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

ΘΕΣΗ:

Αγροτεμάχιο στη θέση «ΓΑΥΡΑΚΙΑ 2 – ΣΓΑΡΗ», έκτασης 16,500 στρ. (τμήμα του αριθμ. τεμ. 995 αναδασμού Πηγής)-ΚΑΕΚ 300.5.2.20.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη(θα λήγει στις 30-12-2025).

Είδος:Καλλιεργήσιμηγή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Στην δημοπρασία θα μπορεί  να συμμετάσχει οποιοσδήποτε καθώς και  δημότες, κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

-20,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

Πύλη-Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352112.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ