30 Σεπ 2023 05:31

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 2-9-2021
Αριθμ. Πρωτ. 10660

 

 

Περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:        

ΘΕΣΗ:

–Αγροτεμάχιο στη θέση ΠΑΛΙΟΜΑΝΤΡΙ- έκταση 5,976 στρ.-ΚΑΕΚ 600.1.2.18 (αριθμ. τεμ 86)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη(θα λήγει στις 30-12-2025).

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(η έκταση θα καλλιεργηθεί με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Η δημοπρασία θα γίνει ανάμεσα σε δημότες,κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει

την κυριότητα της γής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021,ημέρα Τετάρτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

– 40,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη-Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ