25 Ιούν 2024 21:06

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Πύλη 10-1-2020
Αριθμ. Πρωτ. 237

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:
ΘΕΣΗ: 1)Αγροτεμάχιο-έκτασης 10 στρ-(αριθμ.τεμ. 30Α)
2)Αγροτεμάχιο- έκτασης 6,640 στρ.-(αριθμ.τεμ. 41)
3)Αγροτεμάχιο- έκτασης 7,530 στρ.-(αριθμ.τεμ.124)
4)Αγροτεμάχιο- έκτασης 3,870 στρ.-(αριθμ.τεμ.89)
5)Αγροτεμάχιο- έκτασης 7,594 στρ.-(αριθμ.τεμ.147)
6)Αγροτεμάχιο- έκτασης 3,030 στρ.-(αριθμ.τεμ.151)
7)Αγροτεμάχιο- έκτασης 7,226 στρ.-(αριθμ.τεμ.160Α)
8)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,341 στρ.-(αριθμ.τεμ.176)
9)Αγροτεμάχιο- έκτασης 13,107 στρ.-(αριθμ.τεμ.194)
10)Αγροτεμάχιο- έκτασης 12,615 στρ.(αριθμ.τεμ.205)
11)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,625 στρ.- (αριθμ.τεμ.207)
12)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,275 στρ.- (αριθμ.τεμ.226)
13)Αγροτεμάχιο- έκτασης 1,582 στρ.- (αριθμ.τεμ.598)
14)Αγροτεμάχιο- έκτασης 5,740 στρ.- (αριθμ.τεμ.333)
15)Αγροτεμάχιο- έκτασης 3,062 στρ.-(αριθμ.τεμ.343)
16)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,082 στρ.-(αριθμ.τεμ.350)
17)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,930 στρ.-(αριθμ.τεμ.351)
18)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,084 στρ.-(αριθμ.τεμ.306)
19)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,957 στρ.-(αριθμ.τεμ.356)
20)Αγροτεμάχιο- έκτασης 26 στρ.-(αριθμ.τεμ.651)
21)Αγροτεμάχιο- έκτασης 1,125 στρ.-(αριθμ.τεμ.656)
22)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,026 στρ.- (αριθμ.τεμ.359)
23)Αγροτεμάχιο- έκτασης 0,519 στρ.- (αριθμ.τεμ.376)
24)Αγροτεμάχιο- έκτασης 5.089 στρ.- (αριθμ.τεμ.394)
25)Αγροτεμάχιο- έκτασης 1,652 στρ.- (αριθμ.τεμ.573)
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός
μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Iανουαρίου του έτους 2020,ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.στα γραφεία του Δήμου στην
Πύλη(Δημαρχείο).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-35,00 euro/στρ ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Πύλη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ