Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα),στην Κοινότητα Νέας Πεύκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Αριθμ.Πρωτ.14692
Πύλη 1-12-2020

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα),στην Κοινότητα Νέας Πεύκης

                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)που

περιγράφεται παρακάτω:

Δημοτικό ακίνητο-κατάστημα),το οποίο αποτελείται:

Έμβαδό: 100 τ.μ. περίπου

To μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο..

Ο εξωτερικός χώρος είναι ελεύθερος στην χρήση όλων των δημοτών και  επισκεπτών.

Πόλη:Τ.Κ.Nέας Πεύκης–Δ.Ε.Πινδέων

Δήμος: Πύλης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα)ορίζεται το ποσό των

100,00 euro/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντες(5) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020,ημέρα

Δευτέρα και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

28-12-2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερομένου,

2) Σε περίπτωση εταιρίας φωτοαντίγραφο συστάσεώς της,

3) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς το Δήμο (Δημοτική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες του Δήμου,

4) Φορολογική Ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή του,

5) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι είκοσι (10,00) ευρώ, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη, στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης µε άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς το 50% επί του επιτευχθέντος ετησίου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

 

Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Ο μισθωτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να προσκομίσει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από τα γραφεία του Δήμου

στην  Κοινότητα Πύλης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ