Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα), στον οικισμό Αετός της Κοινότητας Παχτουρίου .