13 Ιούλ 2024 03:46

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξύλινο οίκημα),στην Κοινότητα Περτουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Λυγαριά 18-2-2020
Αριθμ.Πρωτ. 2151

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
(ξύλινο οίκημα),στην Κοινότητα Περτουλίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(ξύλινο οίκημα)που
περιγράφεται παρακάτω:

(Δημοτικό ακίνηρο-ξύλινο οίκημα),το οποίο αποτελείται:
Έμβαδό:50 τμ
To μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο
Πόλη:Κ.Περτουλίου–Δ.Ε.Αιθήκων-Δήμος: Πύλης
Οδός: στην πλατεία της Κοινότητας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα)ορίζεται το ποσό των
500,00 euro/ετησίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντες(5) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020,ημέρα
Tετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
11-3-2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 50,00 euro σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο σαν επαγγελματικός χώρος(να γίνεται πώληση ειδών περιπτέρου-ειδών ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ και η πώληση ειδών Λαικής Τέχνης).
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Ο μισθωτής υποχρεούται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σ’αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων,καλής χρήσης του ακινήτου και της καλής συντήρησης αυτού,
Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο με το ποσό του 50% του ετησίου μισθώματος που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία.
Ο μισθωτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να προσκομίσει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από τα γραφεία του Δήμου
στην Κοινότητα Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ