Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο),στην Κοινότητα Αθαμανίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη  2-9-2021
Αριθμ.Πρωτ. 10662

 

Περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο),στην Κοινότητα Αθαμανίας.

                                                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(οικόπεδο)

που περιγράφεται παρακάτω:

Δημοτικό ακίνητο(οικόπεδο) ,εμβαδού 700 τ.μ. (KAEK 200 7.3.1)

Θέση: «ΠΑΡΚΙΝΓΚ» -Κοινότητα Αθαμανίας της Δ.Ε. Αιθήκων Δήμος: Πύλης

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντες(5) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021,ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 22-9-2021 ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα)ορίζεται το ποσό των

30,00 euro/ετησίως.

 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερομένου,

2) Σε περίπτωση εταιρίας φωτοαντίγραφο συστάσεώς της,

3) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς το Δήμο (Δημοτική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες του Δήμου,

4) Φορολογική Ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή του,

5) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι τρία3,00) ευρώ, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη, στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης µε άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς το 50% επί του επιτευχθέντος ετησίου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

Πύλη-Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352112.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ