Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ Δήμου Πύλης.