Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Πύλης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Λυγαριά 21-5-2018
Αριθμ. Πρωτ.5632

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται
παρακάτω:
ΘΕΣΗ:
1)Το αγροτεμάχιο με αριθμό 82 του κτηματολογικού πίνακα Διανομής
Παραποτάμου,συνολικής έκτασης 11.117,00 τ.μ.
2)Το αγροτεμάχιο με αριθμό 73 του κτηματολογικού πίνακα Διανομής
Βαλομανδρίου,συνολικής έκτασης 6.000,00 τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός
μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Ioυνίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη(Δημαρχείο).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-30,00 euro/στρ ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Πύλη.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ