Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης”.

2.teyd

3.entypo_prosforas

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

προυπολογισμος

Τεχνική Περιγραφή Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντι γηπέδου Τ.Κ. Πύλης

Τιμολόγιο Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντι γηπέδου Τ.Κ. Πύλης