18 Απρ 2024 00:41

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Παραμέρου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                            ΛΥΓΑΡΙΑ 307-2012

                                            Αριθμ. Πρωτ.:-19193

 

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Παραμέρου”

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων 150,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 4α και 400,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 8β για εμπορία. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 99/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των τριάντα ευρώ (30,00 euro) ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.230,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 10-8-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 20-8-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.:2431352108.

 

Πύλη 30-7-2012

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ