05 Οκτ 2023 05:07

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Δέσης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                          ΛΥΓΑΡΙΑ 30-7-2012

                                                          Αριθμ. Πρωτ.:-19194-

 

«Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Δέσης»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Δέσης – Δ.Ε. Αιθήκων 400,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 6ζ για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 87/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 euro) ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης και δύο ευρώ (2,00 euro)/τόνο καυσόξυλων ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 570,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 10-8-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 20-8-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.2431352108.

 

Πύλη 30-7-2012

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ