13 Ιούλ 2024 04:11

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Μεσοχώρας-Δ.Ε.Πινδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

Πύλη 25-5-2017
Α
ριθμ. Πρωτ.7458

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Μεσοχώρας-Δ.Ε.Πινδέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Μεσοχώρας-Δ.Ε.Πινδέων 1.200 κ.μ. ξυλώδους όγκου  από τις συστάδες 2α και 2β για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά :

-30,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης

-15,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 3.420,00 euro σε εγγυητική επιστολή

Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 6-6-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-6-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους(αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

 

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ