23 Μάι 2024 05:56

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 25 – 08 – 2016
Αριθμ. Πρωτ. 12000
Ορθή Επανάληψη

 

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος
ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και
απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων Υλοτομία και απόληψη
1.002 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 1β και 1.027 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης
από τη συστάδα 1γ και 980 κ.μ. Ξ.Ο. δρυός από την συστάδα 11α για εμπορία από το
Δημοτικό δάσος Δέσης,σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με
την αριθμ. 145/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά :
-28,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης
-15,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης
-25,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα δρυός
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 9.540,00 euro σε εγγυητική επιστολή
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 12-9-2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 19-9-2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ