28 Φεβ 2024 08:40

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δάσους Δέσης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                          ΛΥΓΑΡΙΑ 3-8-2011

                                                           Αριθμ. Πρωτ.19646

 

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού

για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Δέσης

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Δέσης της Δ.Ε. Aιθήκων 87,94 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από εξήντα ένα (61) κατακείμενα άτομα ελάτης στη συστάδα 2β, για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.66/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των δέκα επτά ευρώ (17,00 euro) ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης και β) των δύο ευρώ (2,00 euro) ανά τόνο για τυχόν υπάρχοντα καυσόξυλα ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 150,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 29-8-2011,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 6-9-2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.2431352108.

 

                                     Πύλη 3-8-2011

                                      Ο Δήμαρχος

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ