02 Οκτ 2023 20:16

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Ροπωτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 23 – 06 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 12352


Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ.Ροπωτού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και απόληψης από το διακατεχόμενο δάσος στην Τ.Κ.Ροπωτού- .Ε.Πύλης 216,50 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από το τμήμα 11β για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.75/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά : -25,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης -10,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 450,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 6-7-2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-7-2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434352124.

 

Πύλη 23-6-2015

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ