23 Φεβ 2024 02:22

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Παραμέρου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                                                                       ΛΥΓΑΡΙΑ 22-5-2014

                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.10980

 

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων”

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων 1.300 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 1β για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 84/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 euro) ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.650,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 4-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 11-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.2431352108.

 

                    Πύλη 22-5-2014

                   Ο Δήμαρχος

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ