07 Δεκ 2023 03:45

«Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Παραμέρου – ΔΕ Πινδέων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 28 – 05 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 10353

 

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Παραμέρου-Δ,Ε,Πινδέων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Παραμέρου-Δ.Ε.Πινδέων 320 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης και 100 κ.μ. ξυλώδους όγκου Οξυάς από το τμήμα 7 για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.69/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά    :
-20,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης
-10,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης
-20,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας οξυάς
-10,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα οξυάς
 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 820,00 euro σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 10-6-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 17-6-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434352124.                                     

Πύλη 28-5-2015
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ