24 Ιούν 2024 04:34

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας στην Τ.Κ. Παράμερου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 06 – 08 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 14743

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Παραμέρου-Δ.Ε.Πινδέων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε ϕανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και 

απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Παραμέρου-Δ.Ε.Πινδέων 320 κ.μ. ξυλώδους 

όγκου ελάτης και 100 κ.μ. ξυλώδους όγκου οξυάς από το τμήμα 7 για εμπορία σύμϕωνα με 

τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 69 & 100/2015 αποϕάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσϕορά ορίζονται τα ποσά :

-25,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης

-10,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης

-25,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας οξυάς

-12,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα οξυάς

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 820,00 euro σε εγγυητική επιστολή 

Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει 

οϕειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Η δαπάνη συντήρησης του δρόμου πρόσβασης στο σημείο συγκέντρωσης της ξυλείας θα βαρύνει τον μισθωτή(τελευταίο πλειοδότη).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 27-8-2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληϕθεί στις 3-9-2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροϕορίες παρέχονται από το γραϕείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

                                   

Πύλη 6-8-2015

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ