28 Φεβ 2024 07:46

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας δ.δ. στην Τ.Κ. Γαρδικίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  

ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΗΣ

                                        ΛΥΓΑΡΙΑ 17-9-2013

                                           Αριθμ. Πρωτ.: -21562-

 

«Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Γαρδικίου»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Γαρδικίου – Δ.Ε. Αιθήκων 1.200 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης και 242 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός από τη συστάδα 1β  και 900 κ.μ. ξυλώδους όγκους ελάτης από τη συστάδα 16α για εμπορία, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.162/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό :

-30,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης

-2,00 euro/τόννο καυσόξυλα ελάτης

-40,00 euro/τόννο καυσόξυλα δρυός

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 5.400,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 30-9-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 8-10-2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.2431352108.

 

          Πύλη 17-9-2013

           Ο Δήμαρχος Πύλης

              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ