23 Φεβ 2024 02:40

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση δασικών προϊόντων στην Τ.Κ. Ροποτού”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                ΛΥΓΑΡΙΑ 22-5-2014

                                               Αριθμ. Πρωτ.10984

“Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ. Ροποτού- Δ.Ε. Πύλης” 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης δασικών προιόντων από το διακατεχόμενο δάσος στην Τ.Κ. Ροποτού – Δ.Ε. Πύλης –  322,32 κ.μ.ή 537,2 Χ.Κ.Μ. καυσόξυλα καστανιάς από το τμήμα 9α για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 85/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των οκτώ ευρώ (8,00 euro) ανά Χ.Κ.Μ. καυσόξυλων καστανιάς.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 260,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 4-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 11-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.2431352108.

 

                   Πύλη 22-5-2014

                  Ο Δήμαρχος

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ