22 Ιούν 2024 20:02

“Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς & τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

Ταχ.Δ/νση: Φήκη (Δημαρχείο)                                                Πύλη 29/05/2012

Τ.Κ. 42100 -Τρίκαλα                                                              Αρ.Πρωτ.:96

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ:2431352314

Fax:2431052122        

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ  του Δήμου Πύλης προϋπολογιζόμενης δαπάνης  17.000,00  € με το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης, Ηρώων 1940 αρ. 1, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών)

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, ή  είναι άγονος τότε θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών)

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού της δαπάνης με το ΦΠΑ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που  γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του  αριθμού των προϊόντων, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και στο τηλέφωνο: 2431352314 -Χρυσάνθη Σκρέκα.

 

                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

                Βασίλειος Μπαλάς