Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ.Ελάτης

perilipsi