24 Ιούν 2024 03:12

“Περίληψη διακήρυξης για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2011-2012”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΥΛΗ  31 / 8 / 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. –21194

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Πύλης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης  για την ανάθεση της υπηρεσίας “ Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2011 – 2012″, προϋπολογισμού 99.188,20 €, & προστιθεμένων του δικαιώματος προαίρεσης 20%  19.837,64 € και του Φ.Π.Α. 13% 15.473,36 € ανερχόμενου στο συνολικό ποσό των 134.499,20 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 ( ΦΕΚ 11 Α)  

καλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο την μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά που θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες τιμές μονάδος επί τις εκατό, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (10.30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Πύλης (Ηρώων 1940 – 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εξής :

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ. Συνεταιρισμοί

με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταφορά προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προ Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ της μελέτης ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Πύλης και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (23) της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Τηλ. 2434350134 κα Παρασκευά Στέλλα ).

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5,00 €.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ