21 Απρ 2024 14:29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 26-7-2016
Αρ. Πρωτ: 10928


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20-23/08/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

 


Ο Δήμαρχος Πύλης διακηρύσσει ότι:
Την 7η του μηνός Aυγούστου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα  09.00 π.μ. έως και 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, ενώπιον Επιτροπής, η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την αριθμ.179/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης της Τ.Κ. Πύλης,για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 20ης έως 23ης Αυγούστου 2017.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 14/8/2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 600,00 ευρώ. Η μίσθωση αρχίζει από 19/8/2017 και λήγει στις 24/8/2017.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Πύλης, ήτοι εξήντα(60,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και όσοι έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις (όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι η μη οφειλή προς το Δήμο Πύλης του ενδιαφερομένου και του εγγυητή.

Επίσης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και ασφάλειας αστικής ευθύνης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την Οικονομική Υπηρεσία και από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ 2434350124 & 2434350317.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κωνσταντίνος Μαράβας