18 Ιούν 2024 11:46

“Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στην Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λυγαριά 25-9-2012                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                             Αριθμ.Πρωτ.:-22556

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης»

 

                 Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Μουριάς (στο πάρκο αναψυχής στη θέση Πουργιά)

Είδος: Κατάστημα (αναψυκτήριο)

Εμβαδό: περίπου 36 τ.μ. (ισόγειο κτίριο)

Ο χώρος που περιβάλλει το κτίριο έχει έκταση περίπου 5 στρ., περιφραγμένος και περιλαμβάνει χώρο πρασίνου με γκαζόν, δένδρα, κιόσκια, με τραπεζοκαθίσματα και  παγκάκια.

Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχουν και τουαλέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 250,00 ευρώ/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η του μήνα Oκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 15-10-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 300,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ