22 Φεβ 2024 03:27

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Τ. Κ. ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  

Λυγαριά 5 – 3 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 4421

 

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση:
1)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 656-έκταση 1.125 τ.μ.
2)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 651-έκταση 26.500,00 τ.μ.
3)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 359-έκταση 2.026,00 τ.μ.
4)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 306-έκταση 2.084,00 τ.μ.
5)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 160Α-έκταση 7.226,00 τ.μ.

 Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Mαρτίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη (Δημαρχείο).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

   -25,00 euro/στρ ετησίως

 Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.
 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ