29 Μάι 2024 14:28

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην τ.κ. Mουριάς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 5-5-2016
Αριθμ. Πρωτ.6046

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που \περιγράφεται παρακάτω:
1)ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 13,125 στρ.
2)ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-έκταση 14,250 στρ.
3)ΑΜΠΕΛΙΑ-έκταση 10 στρ.
4)ΠΟΤΟΚΙ-έκταση 70 στρ.
5)ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 17,5 στρ.
6)ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 6,875 στρ.
7)ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 4.600 στρ.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Mαίου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 40,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.
Το 50% του ποσού του μισθώματος για το πρώτο έτος θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπο στις 20-12-2016.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-ΛυγαριάΤρικάλων-Τηλέφωνο 2434352124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ