20 Ιούν 2024 16:24

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην τ.κ. Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 11 – 05 – 2016
Αριθμ. Πρωτ. 6352

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία(σύμφωνα με την αριθμ.113/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας

στην Τοπική Κοινότητα Πύλης για την ζύγιση παντός οχήματος αυτοκινήτου ανεξαρτήτως

μικτού βάρους,και ειδικώτερα:

Το δικαίωμα ζύγισης:

α)Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π.,ήτοι:

-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro

-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:

-100,00 euro ετησίως

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Μαίου του έτους 2016,ημέρα

Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην ΠΥΛΗ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

31-5-2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής,ήτοι 10,00 euro.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ