Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο)στον οικισμό Βαλομανδρίου στην Τ.Κ.Παραποτάμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά , 06.02.2018
Αριθμ. πρωτ. 12777

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο)στον οικισμό Βαλομανδρίου στην Τ.Κ.Παραποτάμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία(σύμφωνα με την αριθμ. 272/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο)που περιγράφεται παρακάτω:
To μίσθιο είναι ισόγειο ακίνητο με τον αύλειο χώρο.
Έμβαδό κτιρίου: 60,00 τ.μ. περίπου
Δήμος: Πύλης-οικισμός Βαλομανδρίου-Τ.Κ.Παραποτάμου–Δ.Ε.Πιαλείων
Θέση: Παραπόταμος
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των
52,00 euro/μηνιαίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα(12) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 65,00 euro σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Τοπική Κοινότητα Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ