26 Σεπ 2023 18:11

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο) στην Τ.Κ.Παραποτάμου.

                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Λυγαριά 28-7-2017
Αριθμ.Πρωτ.11033

 

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο) στην Τ.Κ.Παραποτάμου.

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου

(τουριστικό περίπτερο)που περιγράφεται παρακάτω:

To μίσθιο είναι ισόγειο ακίνητο  με τον αύλειο χώρο. 

Έμβαδό κτιρίου:133,72 τ.μ. περίπου

Έμβαδό αύλειου χώρου:950,00 τ.μ. περίπου

Δήμος: Πύλης- Τ.Κ.Παραποτάμου–Δ.Ε.Πιαλείων

 

Θέση: Παραπόταμος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των

260,00 euro/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα(12) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

5-9-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 320,00 euro σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Επίσης ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του πρακτικού της δημοπρασίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ