29 Μάι 2024 14:29

“Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών Γαρδικίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Λυγαριά 21-11-2012                      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:-26507-

 

«Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ της Δ.Ε. AΙΘΗΚΩΝ  του Δήμου Πύλης»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Εμβαδό:15 τ.μ.και 7,5 τ.μ. περίπου

Θέση: Tα μίσθια είναι ισόγεια κτίρια (αριθμ.3,4,5 και 6) που βρίσκονται κάτω από την κεντρική πλατεία και αποτελούνται από ένα δωμάτιο το καθένα.

Πόλη: Τ.Κ. Γαρδικίου – Δ.Ε. Αιθήκων

Δήμος: Πύλης

Οδός: κάτω από την κεντρική πλατεία Γαρδικίου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ/ετησίως για κάθε αποθήκη.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 11-12-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 30,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα  – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ