24 Φεβ 2024 14:41

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ(οικισμός Παλαιοχωρίου)του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
 Λυγαριά 10-4-2017
Αριθμ. Πρωτ.4542

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ(οικισμός Παλαιοχωρίου)του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που
περιγράφεται παρακάτω:
Θέση:«ΒΡΥΣΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»-έκταση 5.232,55 τ.μ. (δημοτική δασική έκταση)-στον οικισμό Παλαιοχωρίου
Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής
εγκατάστασης.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2017,ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό
Κατάστημα.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-50,00 euro/στρ. ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο
δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή(όταν δεν υπάρχει το προηγούμενο δικαιολογητικό,δηλ αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης).
ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Τ.Κ.Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ