21 Απρ 2024 12:29

“Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. ακινήτου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Λυγαριά 7-10-2013                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:-23868-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παχτουρίου»

 

                                                    Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείο).

 

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα που είναι ισόγειο παλαιό πέτρινο κτίριο με κεραμοσκεπή.

Έμβαδό: 70 τ.μ.

Θέση: συνοικισμός Αετός, στην κεντρική πλατεία

Δήμος: ΠύληςΤ.Κ. Παχτουρίου – Δ.Ε. Νεράιδας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 500,00 ευρώ ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 29-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 50,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ